Belső visszaélés-bejelentési rendszer

A visszaélések bejelentése

A visszaélés-bejelentő rendszer működtetője:

Az ítélőtábla elnöke a belső visszaélés-bejelentések fogadására és intézésére a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján belső visszaélés-bejelentési rendszert köteles létrehozni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti.

A bejelentés megtételére jogosultak köre:

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információról bejelentést tehet:

 1. a foglalkoztató által foglalkoztatott,
 2. az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
 3. a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
 4. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 5. a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 6. a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 7. a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 8. a foglalkoztatóval a 4., 5. vagy 7. pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 9. az a személy, akinek a 4., 5. vagy 7. pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

Bejelentés módja:

A belső visszaélés-bejelentéseket írásban, egy kizárólag erre a célra létrehozott e-mail címre való megküldéssel vagy szóban lehet megtenni, amely szóbeli bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A beérkező e-mailekhez kizárólag az arra kijelölt személy rendelkezik hozzáféréssel. A bíróság a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy hangüzenetküldő rendszert nem használ.

A bejelentőnek adandó válaszokat is csak az elektronikus levelező rendszer útján lehet kiadni.

Eljárási határidő:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. E határidő különösen indokolt esetben legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető:

 • a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 • a bejelentést nem a 2023. évi XXV. törvény 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult személy tette meg,
 • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy
 • jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Alapos bejelentés esetén:

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Tájékoztatás a bejelentés eredményéről:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Elérhetőségek:

Pécsi Ítélőtábla (7623 Pécs, Rákóczi út 34.)
belsovisszaeles_pitb (kukac) birosag.hu